terms

Studios  |  Service Rental  |  Dryhire  >>>  Sport  |  Film  |  TV  |  Events

Terms and Conditions

(All is in Danish below)


Samhandelsbetingelser ved

samhandel med FilmGEAR ApS


Døgnvagt:


Er uheldet ude, svarer FilmGEAR altid telefonen: I tilfælde af nedbrud og andet uopsætteligt ring +45 7022 0302 og tryk '1' for døgnvagten.


Venligst ikke misbrug denne mulighed.


FilmGEAR forbeholder sig retten til at fakturere et døgnvagts gebyr på minimum kr. 1.000,-, hvis henvendelsen kunne eller burde ekspederes i almindelig åbningstid.


Er det nødvendigt for døgnvagten at køre ud, f.eks. til en af FilmGEARs afdelinger for at udlevere udstyr eller andet forbeholder FilmGEAR sig retten til at fakturere et udrykningsgebyr på minimum kr. 1.000,-.


Åbningstider hos FilmGEAR:


Telefonerne er åbne for forespørgsler og bestillinger i mellem 8:30 og  16:30 mandag til fredag.


Kontoret er bemandet i dagtimerne mellem 8:30 og 16:30.

Lageret er bemandet mellem 7:00 og 16:30.

Værkstedet er bemandet mellem 7:00 og 16:30.


FilmGEAR modtager bestillinger:


Telefon 70220302

Email: filmgear@filmgear.dk


Ny kunde hos FilmGEAR:


Hvis du ønsker at leje udstyr hos FilmGEAR, skal du eller din virksomhed være oprettet som kunde hos FilmGEAR.

Oprettelse kan typisk ske ved fremmøde, medbringende identifikationspapirer med billede i form af pas samt CVR nummer på virksomheden, dersom man er den ansvarlige ejer, kan kontoen oprettes som virksomhedskonto, hvis virksomheden har været aktiv i mindst 12 måneder med mindst et indleveret årsregnskab.

FilmGEAR ApS forbeholder sig retten til at kræve forudbetaling for leje og/eller et depositum.


Parter:


Lejer er den juridiske part i lejeforholdet, samt og ikke begrænset til den respektive person, der pr. mail, telefon eller møde repræsenterer lejer.

FilmGEAR eller udlejer er FilmGEAR ApS eller et associeret datter- eller søsterselskab.


Optioner:


Optioner kan altid lægges på udstyr og studier, en option er ikke gældende før den er bekræftet fra FilmGEAR.


Booking (Bestilling):


Du kan booke udstyr, studie eller mandskab pr. telefon eller mail.


Ved at afgive en booking, er den gældende fra du afgiver den mundtligt, pr. telefon, mail med eller uden en skriftlig ordrebekræftelse fra FilmGEAR, udstyret er ligeledes booket, straks du har fået udleveret det lejede udstyr.


Alle bookinger af udstyr, studier eller andet beregnes pr. døgn hhv. pr. påbegyndt døgn, herunder dage i weekends, helligdage, ferier osv.


Af-booking af udstyr (Afbestilling):


Ønsker du at af-booke udstyr der er booket, uden fuld betaling for leverancen, skal afbestilling ske skriftligt, senest 5 hverdage før aftalt opstart på lejeaftalen. Sker afbestilling med kortere varsel end 5 hverdage før lejeaftalen påbegynder, forbeholder FilmGEAR sig retten til at fakturere fuld leje for udstyr i henhold til den indgåede aftale.


Af-booking af studier (Afbestlling):


Ønsker du at afbestille bookede studie faciliteter, uden fuld betaling i henhold til den indgåede aftale, kan det kun ske i samråd med udlejer og forudsat at det ikke stiller FilmGEAR i en dårligere praktisk og/eller økonomisk situation. 


Udlevering:


Afhentning af lejet udstyr skal ske i almindelig åbningstid.

Lejeaftalen påbegyndes fra udlevering eller afhentning.

Ved andre behov skal det aftales individuelt.

Udstyr fra FilmGEAR er kontrolleret før udlevering hvad angår funktionalitet og defekter.


Returnering:


Lejet udstyr skal returneres i samme stand som det er modtaget.

Lejet udstyr skal altid returneres i henhold til aftalt tid og sted.

Eventuelle defekter skal meddeles FilmGEAR straks de opstår.


Lejeaftalen løber så længe udstyret er ude af FilmGEARs varetægt, eller i tilfælde af skader eller bortkomst indtil erstatningsudstyr eller reparation er udført og FilmGEAR har fuld rådighed over funktionsdueligt udstyr.


Betaling:


FilmGEAR ApS betalingsbetingelser varierer afhængig af opgavens karakter.


Som udgangspunkt er fakturaer fra FilmGEAR ApS forfalden til betaling senest 8 dage efter modtagelsen. Ved senere betaling forbeholder FilmGEAR ApS sig retten til at opkræve rykkergebyr og renter i henhold til gældende regler, herunder fast kompensationskrav på kr. 310,- iht. renteloven.


Der kan kun betales med frigivende virkning til den af FilmGEAR ApS anviste konto, og der kan ikke modregnes i udeståender eller mellemregninger.


FilmGEAR ApS forbeholder sig retten til at kræve hel eller delvis forudbetaling for opgaver der inkluderer special fremstillede eller indkøbte produkter, samt opgaver som har varighed over fem hverdage eller projekter med større kompleksitet,  ligesom der kan kræves betaling i rater.


Samhandel:


FilmGEAR ApS samhandel med eksterne leverandører.


Freelancer:


FilmGEAR efterspørger til vores projekter en række forskellige kompetencer, fra hands til teknikere med avancerede kompetencer indenfor design, rigging, lys, lyd og video.


Som freelancer hos FilmGEAR forventes det at du selv som medbringer relevante værktøjer til løsning af dine opgaver, f.eks. har rigger sin egen riggersele og tilbehør, osv. Alle forventes at medbringe påkrævede personlige værnemidler, såsom sikkerhedssko og hjelm.


Ønsker du at fremsende faktura for lønarbejde, kræver det at du oplyser CVR nummer, FilmGEAR jobnummer (oplyses), dato, tidspunkter og navn på den person der leverer arbejdstimer, herudover påtager du dig som selvstændig, at have egen ansvars- og ulykkesforsikring, og du kan ikke forvente at være dækket af FilmGEAR ApS forsikringer. Betalingsbetingelser for fakturaer på CVR nummer er altid 30 dage. Afløning på a-løn sker iht. gældende regler og procedurer via Bluegarden, indrapporterede jobs inden den 20. i måneden kommer med i lønkørslen til udbetaling den 1. i kommende måned.


Som Freelance leverandør af ydelser til projekter, starter leverancen fra man møder ind på det anviste arbejdssted. FilmGEAR ApS afholder ikke transport omkostninger, parkeringsafgifter og bro-afgift. FilmGEAR ApS sørger for forplejning på jobbet og dækker her rimelige udlæg om nødvendigt og i øvrigt kun iht. aftale.


Stage-Hands:


FilmGEAR ApS hyrer løbende mandskab til at håndtere simple operationer på lager eller på produktioner. Primært nedtagning af udstyr, sortering og flytning af varer. Arbejde på virksomhedens lager sker under vejledning af den lageransvarlige. Stage-Hands hyres på timebasis, og som regel for mindst 4 timer, der evt. kan deles i to, med op til to timers pause af produktionshensyn. Afløning sker på iht. gældende regler og procedurer via Bluegarden, indrapporterede jobs inden den 20. i måneden kommer med i lønkørslen til udbetaling den 1. i kommende måned.


Leverandører af varer og ydelser på faktura:


FilmGEAR ApS forbeholder sig som minimum 30 dages betalingsfrist.


Forsikring:


Alt lejet udstyr er all-risk-forsikret fra FilmGEARs side, lejer skal bruge FilmGEARs forsikring. Forsikringen dækker fysiske skader på samt tyveri af det lejede udstyr og dækker ikke simpelt tyveri.


Lejer er ansvarlig for skade, som udlejer ikke får dækket af forsikringen, såsom; tyveri fra motorkøretøjer, glemt, tabt eller forlagt udstyr og anden bortkomst, for hvilken der ikke kan påvises skadetidspunkt og årsag.


Udlejer påtager sig intet ansvar for lejers driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab.


Udstyrsforsikringen afregnes med 5% af lejesummen og med en selvrisiko på kr. 10.000,- pr. skadeshændelse.


Køretøjsforsikringen afregnes med 10% af lejesummen og en selvrisiko på kr. 10.000,- pr. skadeshændelse.


Selvrisiko i tilfælde af skadehændelse faktureres straks til lejer eller senest sammen med evt. faktura for leje af udstyr.


Ved skadeshændelser uanset karakter og art, er det lejers ansvar at sikre sig fornøden dokumentation såsom fotos og vidneudsagn samt alle relevante data fra en eventuel modpart. Alle informationer skal uden ophold mailes til filmgear@filmgear.dk.


Skader på optikker, lampelinser og pærer er ikke dækket af FilmGEARs forsikringen og vil blive faktureret direkte til produktionen.


Det er til en hver tid lejers ansvar at udstyret opbevares forsvarligt aflåst.


FilmGEARs forsikringer dækker under ingen omstændigheder effekter ejet af andre end FilmGEAR ApS.


Forsikringen dækker ikke effekter som forsvinder uden forklarlig grund.


Det er lejers ansvar at opbevare udstyret forsvarligt, både under afhentning, transport, brug og ved tilbagelevering. I melllemligger perioder er det lejers ansvar at udstyret opbevares forsvarligt.


Ønsker produktionsselskabet at være selvforsikrende ved leje af udstyr hos FilmGEAR, skal produktionsselskabet inden leje forholdets start fremsende kopi af lejers forsikringspolice på dansk, der dokumenterer at produktionen er forsikret for såvidt angår lejet udstyr, lejet fra tredje mand.


FilmGEAR vil i tilfælde af skade eller bortkomst fremsende faktura direkte til produktions selskabet, FilmGEAR kan ikke blive part i en eventuel sag mellem produktionsselskabet og deres forsikringsselskab.


Af forsikringsbetingelserne skal det fremgå at erstatning for beskadiget eller bortkommet udstyr skal opgøres til nyværdi, ligesom leje forholdet på de bortkomne eller beskadigede effekter fortsætter indtil der er foretaget reperation eller genanskaffelse, forsikringen skal således også dække erstatningsudstyr samt indleje heraf.


Udstyrsforsikringen skal have en sådan størrelse at produktionen ikke er underforsikret. I tilfælde af at produktionen er underforsikret vil FilmGEAR gøre krav mod produktionsselskabet.


Varmt arbejde:


Ved leje af studier er bygningen forsikret i tilfælde af brand.


Bemærk at ved varmt arbejde (varmeovne, svejsning, vikelsliber, special effekt etc.) skal dokumentet "VARMT ARBEJDE" udfyldes og sendes til FilmGEAR på mail: filmgear@filmgear.dk inden arbejdet påbegyndes.


Er dokumentet ikke udfyldt og returneret inden produktionen påbegyndes, kan det ikke forventes at FilmGEARs brandforsikring dækker.


Link til dokumentet VARMT ARBEJDE


Ansvar:


FilmGEAR ApS kan ikke under nogen omstændigheder gøres ansvarlig for direkte og inddirekte omkostninger som følge af Force Majeure, defekt udlejningsudstyr eller fejlagtig betjening af udstyr, ligesom FilmGEAR fraskriver sig alt ansvar for driftstab, avancetab og lignende både direkte og inddirekte tab ifb. med produktansvarsskader.


FilmGEAR ApS kan ikke gøres ansvarlig for forkert anvendelse af det lejede udstyr, udstyr lejet hos FilmGEAR ApS skal til enhver tid benyttes således at de af fabrikanten foreskrevne retningslinier overholdes og det er lejers ansvar at alle brugerne herunder eksterne brugere hyret til at betjene det lejede udstyr, er kvalificeret hertil og enten har den fornødne erfaring eller uddannelse.


FilmGEAR ApS forbeholder sig retten til at vide hvilket projekt udstyret skal anvendes på og hvem der anvender det lejede udstyr, og dersom pågældende ikke er kvalificeret til at betjene udstyret kan FilmGEAR afvise at udleje udstyret.


Ved produktionsleverancer herunder totalleverancer af teknisk udstyr samt eventuelt også personale til opsætning og betjening samt udarbejdelse af design og tekniske løsninger kan FilmGEAR ikke stilles til ansvar som defineret ovenfor.

 

Studie leje:


Lejebetingelser for FilmGEARs studier.


FilmGEAR Studierne i Skovlunde: Studie550 og Studie1250


FilmGEAR Set-up Studie: Studie1, Studie2 og Studie3


FilmGEAR Risby Studierne: Scene 0, Scene 1 og Scene 2


Studierne i tv-byen: Drama 2 og Drama 4


Hertil kommer andre studier som FilmGEAR på kortere eller længere aftaler driver udlejning af, herunder kommisionsaftaler.


Studieleje beregnes fra første dag der bygges eller leveres materialer/rekvisitter/udstyr og indtil studiet er ryddet.


Optioner er meget velkomne, gerne på mail: /n  filmgear@filmgear.dk .

Booking af studiet er først bindende for FilmGEAR når du har sendt en mail til /n filmgear@filmgear.dk og du har modtaget en kvittering retur med accept.


Udstyrsleverance kommer fra FilmGEAR når det er inden for FilmGEARs kompetencer.


FilmGEAR er gerne behjælpelige med andre ydelser, såsom Prelight, Catering, Runnerservice, ekstra produktionskontorer etc.


Rundbue horisonten og gulvet foran overtages som det er farvemæssigt. Farveskift udføres for egen regning evt. kan FilmGEARs maler udføre arbejdet på timebasis.


Males horisonten eller dele heraf i en anden farve end grøn eller hvid skal den males tilbage til enten grøn eller hvid ved endt brug, eller der skal aftales med FilmGEAR hvordan studiet afleveres.


Grøn er altid Vårgrøn Studio-Color fra Hvitfeldt 33159115


Hvid er altid Flügger Flutex 5 Råhvid.


Baggrundstæpper til afdækning af horisonten aftales fra gang til gang.


Walk away er muligt efter aftale med FilmGEAR og afregnes på timebasis.


Skader på horisonten, betongulv og andet udbedres at FilmGEARs håndværkere på timebasis.


Internet er inklusiv i lejen af studiet.


Strøm afregnes på måler, pt. kr. 2,35 pr. kW


Varme afregnes på måler.


Rengøring. Ved første lejedag leveres studiet og tilhørende faciliteter opryddet og rengjort. Ønskes yderligere rengøring og oprydning i produktionsperioden skal det meddeles den studieansvarlige straks muligt, omkostninger herfor afregnes på timebasis, kr. 400,-/t. Ved produktionens afslutning ryddes der op og rengøres på timebasis, så des mere I selv rydder op jo billigere bliver det.


Ansvar. Det er altid produktionens ansvar at studier, lokaler og faciliteter benyttes i henhold til gældende lovgivning og FilmGEAR kan ikke stilles til ansvar for eventuelle konsekvenser af hverken korrekt og/eller forkert brug af studier, lokaler og faciliteter.


Lejer bærer det fulde ansvar for anvendelsen af lokalerne, herunder at indretninger, dekorationer osv. opstilles produceres og opstilles iht. alle gældende regler, ligesom lejer forestår indhentelse af eventuelle godkendelser iht. gældende regler. På samme måde skal lejer sikre flugtveje og friholdelse heraf osv. i henhold til gældende regler forsåvidt angår brand-, beredskabs- og byggevedtægter.


FilmGEAR kan ikke i nogen tilfælde stilles til ansvar for direkte eller indirekte tab forbundet med lejen eller lejemålet.


Varmt arbejde. Hvis der på studierne og tilhørende lokaliteter udføres "varmt arbejde" såsom svejsning, vinkelslibning, varmepistol, arbejde med åben ild og i det hele taget aktiviteter som indebærer risiko for gløder, ildløs eller lignende skal der på forhånd udfyldes og afleveres et skema som beskriver arbejdet og hvem der varetager f.eks. brandvagt. KLIK FOR SKEMA


Lån af udstyr:


FilmGEAR udlåner principielt gerne udstyr til produktioner med no-budget og low-budget.


Inden dialog om lån indledes skal den ansvarlige for produktionen scanne/affotografere ID papir med billede, eller komme forbi kontoret for at få dem scannet.


Dog forbeholder vi os at udlånt udstyr skal returneres straks i tilfælde af at udstyret kan lejes ud til anden side. Det er nogle gange muligt at sikre sig mod udlejning ved at betale 50% af lejen.


Afhentning og tilbagelevering af udstyr sker i almindelig åbningstid, og produktionen skal selv stille med en eller to personer til at pakke udstyret i en pasende bil. Altså ikke noget med en lille Fiat Punto til en dolly og lyspakke!


FilmGEAR forheholder sig retten til at opkræve et håndteringsgebyr på mindst 2.500,- ekskl. moms, til dækning af håndtering og administration for hhv. udlevering og indlevering.


Depositum/forudbetaling opkræves dersom vi vurderer at det er nødvendigt.


Lånere betaler altid for brug af FilmGEARs forsikring samt for alt forbrug af filter, diesel, brændtimer og andet.


alle priser er opgivet ekskl. moms.


rev. 2.1 / januar2020

FilmGEAR70220302


FilmGEAR supplies film- and tv studios, simple Dry-Hire and complicated All-in Onestop Rental.


Main office, studios and warehouse in Copenhagen and warehouse in Vissenbjerg and Aarhus. Rental faciliteis in Norway and Sweden.

24HRS SERVICE AND SUPPORT:  emergeny or malfunction - please call: +45 7022 0302 Press 1


New Address: Mileparken 14. DK2740 Skovlunde


Click for order/quote/request

Phone: +45 7022 0302

Mail: filmgear at filmgear . dk